ADJUSTMENT BUDGET
Tuesday, 12 March 2013 11:26

NOTICE:

2012/2013 FINANCIAL YEAR

ADJUSTMENT BUDGET 28 FEBRUARY 2013

Notice is hereby given in terms of Section 28(2) of the Local Government: Municipal Finance Management Act, 2003 (Act No. 56 of 2003) and Section 23 of the Municipal Budget and Reporting Regulations 2008 respectively, that an Adjustment Budget were approved during the Council Meeting held on 28 February 2013.

In terms of Section 21A of the Municipal Systems Act, 2000 (Act No. 32 of 2000), Breede Valley Municipality hereby notifies the local community that the Council Resolution, and all other relevant documentation, may be inspected at the under-mentioned offices of the Municipality during normal office hours from 14 March 2013. The said documentation is also available on the website of the Municipality: www.bvm.gov.za. Click here to view the said documents

Main Municipal Building (30 Baring Street); Municipal Offices (23, 45 and 53 Baring Street); Esselenpark Library; Zwelethemba Multi-Purpose Centre & Library; De Doorns Municipal Offices & Library; Rawsonville Municipal Offices & Library; Touwsriver Municipal Offices & Library; Waterloo Street (Worcester) Library & Steenvliet (Touwsriver) Library.

KENNISGEWING:

2012/2013 FINANSIëLE JAAR

AANSUIWERINGS BEGROTING 28 FEBRUARIE 2013

Kennis geskied hiermee ingevolge Artikel 28(2) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Finansiële Bestuur, 2003 (Wet No.56 van 2003) en Artikel 23 van die Munisipale Begrotings en Verslagdoening Regulasies 2008 onderskeidelik, dat ‘n Aansuiwerings Begroting goedgekeur is gedurende die Raadsvergadering van 28 Februarie 2013.

Ingevolge Artikel 21A van die Munisipale Stelsels Wet, 2000 (Wet No. 32 of 2000), gee Breede Vallei Munisipaliteit hiermee kennis aan die plaaslike gemeenskap dat die Raadsbesluit, en alle ander tersaaklike dokumentasie, beskikbaar is vir besigtiging in die ondergemelde kantore van die Munisipaliteit gedurende gewone kantoor ure vanaf 14 Maart 2013. Die gemelde dokumentasie is ook beskikbaar op die webwerf van die Munisipaliteit: www.bvm.gov.za. Kliek hier om genoemde dokumente te lees

Hoof Munisipale Gebou (Baringstraat 30); Munisipale Kantore (Baringstraat 23, 45 en 53); Esselenpark Biblioteek; Zweletemba Multi-Purpose Sentrum & Biblioteek; De Doorns Munisipale Kantore & Biblioteek; Rawsonville Munisipale Kantore & Biblioteek; Touwsrivier Munisipale Kantore & Biblioteek; Waterloostraat (Worcester) Biblioteek & Steenvliet (Touwsrivier) Biblioteek.

ISAZISO:

UHLAHLIWO LWEZEMALI LUKA-NYAKA KA-2012/2013

ULUNGISO LWEZEMALI LOMHLA KA-28 FEBRUARY 2013

Isaziso Ngokwecandelo 28(2) lo Mthetho ka Masipala weze Khaya omalunga nokulawulwa kwezemali zakwa Masipala ka 2003 (uMthetho ongunombolo 56 ka 2003) neCandelo 23 loHlahlo lwabiwo-mali neMiqathango yokunikwa kwengxelo ka 2008 ngokulandelelanayo naziswa ukuba kwintlanganiso yeBhunga ebibanjwe nge 28 February 2013.

Ngokwecandelo 21A lo Mthetho weNkqubo zakwa Masipala ka 2000 (Umthetho 32 ka 2000), uMasipala wazisa abahlali ukuba Isigqibo seBhunga kwanayo yonke imiqulu ebandakanyekayo ningazokuyihlola kwezi ofisi zakwa masipala zibhalwe ezantsi apha, ngamaxesha omsebenzi ukususela ngowe 14 March 2013 kwaye iyafumaneka nakwi website yakwa Masipala ethi: www.bvm.gov.za. Click here to view the said documents

Kwisakhiwo sakwa Masipala esikhulu (30 Baring Street); i-Ofisi zakwa Masipala (23, 45 and 53 Baring Street); KwiCandelola lencwadi eEsselen Park; Kwi Multi-Purpose ese Zwelethemba nakwi Candelo lezencwadi; Kwi-ofisi zakwa Masipala ezise De Doorns nakwicandelo lezencwadi; Kwiofisi zakwa Masipala ezise Rawsonville nakwi-Candelo lezencwadi; Kwi-ofisi zakwa Masipala ezise Touwsrivier nakwi-Candela lezencwadi; NakwiCandelo lezencwadi eWaterloo (eWorcester) Street nase Steenvliet (Touwsriver) Street.

G Matthyse

Municipal Manager/ Munisipale Bestuurder/ Umphathi wakwa Masipala

Last Updated on Monday, 15 April 2013 08:09
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

This Website is best viewed with a screen resolution of 1280 x 1024 and FIREFOX, to download Mozilla Firefox go to
http://www.mozilla.com